Skip to content

ZO ČSV Krnov

Nové tváře v našem spolku – nový mladí včelaři a včelařky – přicházejí s novými nápady a elánem, jak zlepšit podmínky pro včelaření v našem okolí. Již dva roky uvažujeme o spolkové výsadbě nějaké aleje nebo skupiny medonosných stromů. Ty jsou pro nás včelaře – nebo spíše pro naše včelstva – důležitým a nenahraditelným zdrojem včelí pastvy. Zvláště palčivé je pro nás téma v situaci, kdy staré lípy byly na většině veřejných míst v Krnově nahrazeny novou mladou výsadbou a vzrostlé stromy jsou pravidelně ošetřovány řezem tzv. „na babku“. Z městských zahrad také nenávratně mizí vzrostlé vysokokmenné ovocné stromy a nahrazují je zpravidla buď stromy a keře okrasné, často jehličnany a nebo zákrsky malého vzrůstu. To vše výrazně méně významné z hlediska včelí pastvy.

Bohužel se nám nepodařilo najít vhodné místo v Krnově nebo jeho blízkém okolí, kde bychom mohli takovou výsadbu medonosných dřevin zrealizovat. Vítáme tedy tuto výzvu a plánované protierozní pásy pro liniovou výsadbu dřevin v rámci chystaných komplexních pozemkových úprav. Jsme připraveni se o výsadbu a následnou péči postarat.

Pro zdravá a prosperující včelstva je druhově pestrá včelí pastva důležitým a nezbytným předpokladem. Dřeviny v krajině jsou vynikajícím doplňkem mnohdy sice vydatné, ale příliš jednostranné a velmi krátkodobé pastvy z polních plodin. Věříme, že zlepšení podmínek pro včelaření je celospolečenským zájmem stejně tak, jako zanechání krajiny v dobrém stavu i pro příští generace včelařů. Budeme rádi, pokud nás v našich aktivitách podpoříte.

ZO ČSV Krnov-Kostelec

My, včelaři ZO ČSV Krnov Kostelec, velmi vítáme tuto příkladnou občanskou iniciativu. Považujeme ji o to cennější, že se objevuje zde v pohraničí, v místech, do kterých přišli v rámci poválečného osídlení lidé ze všech koutů republiky. Je proto povzbuzující, že 2-3 generace těchto občanů zde již zapustily své kořeny a není nám jedno, jaké je naše životní prostředí a jaké bude pro ty, kteří přijdou po nás.

Nám včelařům ovšem nejde pouze o výsadbu včelám prospěšných dřevin. Jsme si vědomi, že příroda, životní prostředí, je složitý, vyváženě provázaný celek. Vše se zde vzájemně o sebe opírá. Ano, podstatou je citlivá biodiverzita a na její tvorbě se my včelaři hodláme dle svých možností aktivně podílet.

Ostatně tohle je každému více-méně jasné a snad každý z nás, občanů, tohle také nějakým způsobem cítí. A klíčem k dosažení biodiverzity je zde člověk. Člověk jako škůdce, člověk jako tvůrce a to jsme my všichni.

Proto také doufáme, že při posuzování této naší občanské iniciativy nebudou převládat krátkodobá, parciální hlediska typu, jak se zde či tam může racionálně otočit traktor nebo jak dopadnou nejbližší regionální volby.

Zkusme se my všichni, společně, dívat vstříc příštím generacím

ČMMJ

Okresní myslivecký spolek, pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty podporuje aktivity v revitalizaci krajiny. ČMMJ má pro myslivce program na výsadbu remízků a krajinotvorných celků, které byli v minulosti v zájmu velkoplošného zemědělského hospodaření likvidovány. Byly tím omezeny potravinové možnosti hlavně drobné zvěře a prakticky vymizely koroptve, křepelky, ubývá bažantů i zajíců. Výsadbou nových stromů a keřů ve volné  krajině se výrazně zvyšuje úživnost revírů.
Souhlasíme s touto iniciativou.

Slezská ornitologická společnost

Po prostudování rešerše Plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy na k. ú Krnov – Horní předměstí a Opavské předměstí včetně mapových podkladů zaslaných dne 22. 1. 2017 panem Ing. Lukášem Matelou, Ph.D., je výbor Slezské ornitologické společnosti toho názoru, že realizace předkládaného projektu může významně přispět k podpoře místní druhové diverzity ptáků. Liniová výsadba autochtonních druhů stromů a keřů (výběr druhů by měl být konzultován s erudovaným botanikem) rozčlení homogenní prostředí, podpoří hnízdní a úkrytové možnosti lokální avifauny a navýší potravní zdroje ptáků v hnízdním i mimohnízdním období roku. Zároveň si ale dovolujeme upozornit, aby případná výsadba dřevin na cenná stanoviště (např. mokřadní louky apod.) byla s předstihem konzultována s odborníky v oboru botaniky a zoologie.
Výbor Slezské ornitologické společnosti zaujímá k výše řešenému projektu obecně pozitivní stanovisko.

KČT Krnov

Byli jsme osloveni panem Lukášem Matelou ve věci návrhu komplexních pozemkových úprav katastrálních území Horní předměstí a Opavské předměstí. V rámci koncepce návrhu připomínek do tohoto konceptu vstupujeme s návrhy:

  • vítáme jakékoli zlepšení, které umožní snazší průchod krajinou, dnes často zbývá jediná možnost – pochod po silnicích s provozem automobilů

  • kolem polních cest je určitě vhodná výsadba stromořadí, která v létě přináší blahodárný stín a po celý rok stromořadí představují krajinotvornou funkci – zpříjemňují zážitky z pohybu v krajině

Skauti K3

Současná podoba krajiny je důsledkem výrazných lidských zásahů v posledních desetiletích – zejména scelování půdy po roce 1948 a nekontrolované výstavby v porevolučním období. Krajina se tak stává stále neprostupnější pro zvířata i lidské návštěvníky. Polní cesty jsou často rozorány a končí bez varování uprostřed polí. Vnímáme potřebu sladit více celospolečenské požadavky na krajinu jako veřejný prostor s ekonomickými zájmy zemědělských podnikatelů, kteří chtějí pochopitelně hospodařit maximálně efektivně. Klíčovým prvkem skautingu je pobyt a volný pohyb v přírodě. Nežádoucí úpravy pozemků (oplocování, nevhodná výsadba, živelná výstavba, chybějící cestní síť, legislativní omezení) však tomu mnohdy brání. V okolí Krnova, které je postiženo řáděním kůrovce, tak pomalu začínají chybět místa pro volný pohyb dětí – bez jakéhokoliv omezení a bez hluku od motorových pil a těžké lesní techniky. Výstavba severovýchodního (a v budoucnu i západního) obchvatu Krnova bude další výrazné omezení pro prostupnost krajiny.

Komplexní pozemkové úpravy jsou příležitostí pro obnovu historických cest a tvorbu nových remízků, mezí a pro výsadbu stromů, což přispěje k diferenciaci krajiny, nárustu biologické rozmanitosti a k celkovému zvýšení hodnoty krajiny. Doporučujeme věnovat plánovaným úpravám zvýšenou pozornost a nezapomenout na zájmy ochrany přírody a obyvatel i návštěvníků města.

ANDERLE studio

Velmi málo lidí dnes nachází čas a odvahu se občansky angažovat ve svých městech, obcích, veřejném prostoru a přírodě. Slezské odrůdy jsou spolkem s velmi zajímavou, přínosnou a užitečnou činností ve které shledáváme nadšení a lásku k životnímu prostředí, historii a tradicím. Velmi rádi jsme proto spolek podpořili tvorbou webové prezentace.

Milion stromů pro krajinu

Program Milion stromů pro krajinu je aktivitou duchem mladých lidí, kterým není lhostejný osud naší krajiny Čech a Moravy a Slezska. Jme rádi že již v řadě míst vznikají či se obnovují občanské iniciativy na záchranu a opětovné vysazení ovocných stromů do krajiny. Pevně věříme, že i práce spolu Slezské odrůdy najde porozumění u místních zástupců obcí a také zemědělských společností pro své výsadby. Je to práce pro naše potomky, kterým bychom měli předat krásnou a ušlechtilou krajinu, tak jak to dělali naši předkové pro své děti.

Back To Top